REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO DREWBED.PL

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.drewbed.pl jest Stolarstwo DREWBED Adam Bednarek z siedzibą w Gołuchowie, 63-322, przy ul. Jarmickiego 14, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 6181915086, REGON: 302647133. Telefon kontaktowy: 602 659 299, adres e–mail: biuro@drewbed.pl

Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego pod witryną www.drewbed.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e– sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

Nr rachunku bankowego: 63 1020 2267 1166 2182 5607 0879

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Następującym zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Klient lub Użytkownik – Konsumenta bądź Przedsiębiorcę korzystającego lub zamierzającego korzystać ze Sklepi, w szczególności składającego zamówienie na zakup Towarów lub usług znajdujących się w gamie produktów Sprzedawcy zawartej w Sklepie.
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).
 3. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – prowadzone przez Sprzedawcę konto, służące Klientowi do składania zamówień.
 5. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.
 6. Produkt lub Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 7. Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, prowadzącą do utworzenia Konta i korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określający zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności zaś zasady składania i realizacji Zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://drewbed.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić wykonanie usług.
 10. Strony – łącznie Klient oraz Sprzedawca.
 11. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania (wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych). Dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu. Przez sprzedaż mebli za pośrednictwem sieci Internet rozumie się handel na terytorium Polski dostępnymi w Sklepie modelami mebli.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży oraz Umów na usługi, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz dokonywania zwrotów Towaru.
 2. Do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera bądź innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w szczególności założenia Konta, Umowy Sprzedaży, skorzystanie z usługi newslettera
 3. Przez sprzedaż mebli za pośrednictwem sieci Internet rozumie się handel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępnymi w Sklepie modelami mebli. DREWBED zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych wyrobów, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. DREWBED nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Sklepu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego, w szczególności wynikającymi z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 5. Możliwość korzystania w pełni z zasobów Sklepu przez Użytkownika następuje po Rejestracji Konta.
 6. Indywidualne ustawienia komputera bądź innego urządzenia, na którym Użytkownik przegląda zawartość Sklepu Internetowego mogą powodować różnice pomiędzy wyglądem Towaru w rzeczywistości, a prezentacją Towaru na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie..
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 8. W trakcie korzystania ze Sklepu i jego poszczególnych funkcjonalności DREWBED wyraźnie informuje Klienta m.in. o tym, kto jest Administratorem zbieranych danych osobowych, o celu zbierania danych i okresie przez jaki dane będą przetwarzane, o podstawie prawnej zbierania danych, o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach danych, a także o prawach przysługujących Użytkownikowi w związku ze zbieraniem danych.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Sprzedawcy oraz o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności Sprzedawcy.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje brak możliwości zawarcia tejże umowy.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 2. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi:
  1. prowadzenie Konta,
  2. newsletter,
  3. formularz kontaktowy,
 3. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
 4. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracji. Prowadzenie Konta umożliwia Klientowi m. in. składanie zamówień, zapisywanie danych teleadresowych oraz ich modyfikowanie i usuwanie. Usługa formularz zamówienia bez rejestracji polega na stworzeniu listy zakupów i złożeniu zamówienia, zapisywaniu danych teleadresowych oraz ich modyfikowania i usuwania. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez DREWBED, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie DREWBED. Newsletter przesyłany jest przez DREWBED do wszystkich, którzy dokonali subskrypcji. Umowę na usługę newslettera Klient zawiera z chwilą wyrażenia stosownej zgody zamieszczonej w sekcji „Newsletter” na stronach internetowych Sklepu i przesłania jej Sprzedawcy wraz z adresem e-mail Klienta.
 6. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do DREWBED.
 7. DREWBED może wypowiedzieć Umowę na usługi z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy na usługi przez DREWBED następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Klienta podany przy zakładaniu Konta on-line, bądź przy składaniu zamówienia.
 8. DREWBED jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. DREWBED powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

 1. Stolarstwo DREWBED prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.drewbed.pl, na której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności udostępnione na stronie internetowej. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w KOSZYKU. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:
  1. określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech,
  1. ilość produktów,
  1. cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,
  1. wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),
  1. przewidywany termin dostawy,
  1. łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki),
  1. metodę płatności + termin zapłaty,
  1. pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail),
  1. adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
   Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje w załączniku w formie pdf pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocy unijnej platformy pod adresem:
   ……………………………………………….
 2. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono ewentualnych kosztów dostawy, które Klient ustalać będzie w procesie zamówienia. Sprzedawca zanim dokona wysyłki, czeka na zaksięgowanie środków na swoim rachunku lub potwierdzenie autoryzacji płatności u partnera, który te płatności realizuje. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty samej dostawy są uzależnione od wagi dostarczanego towaru i będą odpowiednio wynosić: 1-10 kg – 14,99 zł, 11-20 kg– 19,99 zł, 21-30 kg – 22,99 zł, powyżej 30 kg- 249 zł. Produkty zamawiane do sklepu stacjonarnego można odbierać w godzinach jego otwarcia tj. 8 – 17 w dni robocze i 8 – 13 w soboty. Odbiór osobisty jest bezpłatny. Na indywidualne zamówienie możliwa jest również wysyłka za granicę – na terenie państw członkowskich UE. Sprzedawca poinformuje osobną wiadomością o gotowości zamówienia do odbioru stacjonarnego (osobistego).
 3. Całkowita wartość Zamówienia zostaje podana na etapie potwierdzenia zamówienia po stronie klienta, po wyborze produktu i określeniu jego cech – Sprzedawca pozwala wybrać cechy zindywidualizowane danego produktu, jak wykończenie, rodzaj/kolor drewna etc., na każdym etapie składania zamówienia jego wartość automatycznie jest aktualizowana w koszyku i tam dostępna do weryfikacji przez Klienta;
  1. Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, promocjach i opisach produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów (o rozpoczęciu/zmianie/zakończeniu promocji);
 4. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając w ‘przejdź do kasy’ Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się podanie danych do ewentualnej dostawy i faktury, akceptacja warunków regulaminu i polityki prywatności, zgoda na przetwarzanie podanych w procesie realizacji umowy danych osobowych w celach ściśle z tym związanych, ewentualna zgoda na przetwarzanie danych w celach innych niż realizacja umowy sprzedaży, np. marketingowych, dokonanie płatności lub zaznaczenie jej formy i ewentualnej opcji i potwierdzenie złożonego zamówienia przyciskiem „zamawiam i płacę”. Klient może zamówić towar w opcji zamówienia bez rejestracji („szybkie zakupy”), albo rejestrując tym samym konto w sklepie internetowym Sprzedawcy, co ułatwia realizację przyszłych zamówień, usprawnia komunikację między stronami umowy, jak również wpływa korzystnie na korzystanie z usług Sprzedawcy, gdyż Klient ma zapewniony dostęp do swoich zamówień, danych i wszelkich informacji dotyczących realizowanych na jego rzecz umów sprzedaży. Szerzej na ten temat w dziale KONTO KLIENTA.
 5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia od SPRZEDAWCY na wybrany przez KLIENTA adres e- mail.
 6. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku  „zamawiam i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 7. Dostępne u Sprzedawcy opcje płatności to: Przedpłata na konto (wykorzystując platformę przelewy24). Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca oczekiwać będzie na płatność maksymalnie 5 dni roboczych od otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie zamówienie będzie anulowane. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu. W związku z dużym zróżnicowaniem asortymentu oferowanego przez Sprzedawcę termin realizacji zamówienia może wahać się od 2 dni do nawet 8 tygodni, w przypadku towarów na indywidualne zamówienie lub wymagających dodatkowej obróbki przed wysłaniem do Klienta. Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o terminie wysyłki i możliwych wydłużeniach tego terminu. Kiedy już towar zostanie przygotowany do wysyłki, dostawa pod wskazany adres Klienta trwać będzie nawet 2 dni robocze, standardowo wynosić będzie do 14 dni roboczych. Sprzedawca poinformuje o przygotowaniu zamówienia Klienta do wysyłki w osobnej wiadomości.
 8. SPRZEDAWCA może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM. Faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta biznesowego, czy konsumenta.
 9. Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” na stronie www.drewbed.pl KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Klient zamawiając dany Towar w asortymencie Sprzedawcy ma do wyboru opcje jego formy, kształtu, koloru, rodzaju drewna czy wykończenia, które to opcje przy pomocy funkcjonalności strony internetowej sklepu zaznacza odpowiednio w procesie zamówienia. Opcje te również do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” może modyfikować, odpowiednio do swoich preferencji. Modyfikacja zamówienia w późniejszych etapach realizacji umowy możliwa jest przez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, biorąc pod uwagę status zamówienia i stadium jego realizacji, wyłączając produkty na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta.
 10. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.
 11. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę. Dane są przetwarzane w ten sposób przez Stolarstwo DREWBED w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem. Biuletyny oraz oferty promocyjne będą wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i której postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o zgłoszeniu zbioru danych osobowych GIODO, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.

PRAWO DO ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e- mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
 2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru na zasadach rękojmi uregulowanej w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drewbed.pl lub pisemnie na adres: DREWBED Adam Bednarek, ul. Jarmickiego 14, 63-322 Gołuchów
 6. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), otrzymany dowód zakupu Towaru, dokładny opis i zdjęcia przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: DREWBED Adam Bednarek, ul. Jarmickiego 14, 63-322 Gołuchów
 8. Sprzedawca na piśmie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania na wskazany przez Klienta adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informując Klienta o proponowanych dalszych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji.
 9. Jeżeli podane przez Klienta w reklamacji dane będą wymagać uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w określonym terminie. termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna wówczas bieg od dnia doręczenia Sprzedawcy kompletnych danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji.
 10. Klient może przyjąć zaproponowany przez Sprzedawcę sposób załatwienia reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji Sprzedawcy, jej akceptację na adres: biuro@drewbed.pl lub pisemnie na adres: DREWBED Adam Bednarek, ul. Jarmickiego 14, 63-322 Gołuchów
 11. W przypadku nie przyjęcia przez Klienta propozycji Sprzedawcy co do sposobu załatwienia reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.
 12. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta mogą nie być rozpatrzone.
 13. Klientom będącym konsumentami udziela się 12 miesięcznej gwarancji na zakupione Towary liczonej od daty sprzedaży. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez DREWBED.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drewbed.pl lub pisemnie na adres: DREWBED Adam Bednarek, ul. Jarmickiego 14, 63-322 Gołuchów.
 3. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), dokładny opis przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listownie na podany w reklamacji adres albo na wskazany przez Klienta adres e-mail.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu posiada Sprzedawca i są one zastrzeżone. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w tym teksty, grafika i kody źródłowe nie mogą być powielane, przesyłane bądź wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej Sklepu bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Sprzedawcy wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta w Sklepie, w tym w opiniach o Towarach treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów strony internetowej Sklepu, jego zasobów i udostępnionych funkcji, celem prowadzenia działalności, która naruszałaby interesy Sprzedawcy bądź negatywnie wpływała na funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności do przesyłania przez Klientów wszelkich informacji handlowych, prowadzenia przez Klientów działalności komercyjnej lub reklamowej itp.
 6. Klient, który poweźmie informację, iż w Sklepie Internetowym zamieszczono treść niezgodną z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Sprzedawcy przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@drewbed.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.)
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Overview